Vec T-732/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. marca 2020 – Valencia Club de Fútbol/Komisia („Štátna pomoc – Štátna pomoc poskytnutá Španielskom v prospech konkrétnych profesionálnych futbalových klubov – Záruka – Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Výhoda – Podnik v ťažkostiach – Kritérium súkromného investora – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach – Spôsoby pomoci – Príjemca pomoci – Zásada zákazu diskriminácie – Povinnosť odôvodnenia“)