Mål C-397/15: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 13 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Landgericht Itzehoe – Tyskland) – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG mot Gerhild Lukath (Begäran om förhandsavgörande — Romkonventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser — Första protokollet om domstolens tolkning av Romkonventionen — Artiklarna 1 och 2 a och b — Nationella domstolar som är behöriga att begära förhandsavgörande från domstolen — Uppenbart att domstolen saknar behörighet)