Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2055 av den 10 november 2015 om fastställande av villkoren för programmet för nödvaccinering av nötkreatur mot lumpy skin disease i Grekland och om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1500 [delgivet med nr C(2015) 7671] (Endast den grekiska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)