Zaak F-99/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 april 2016 — Chevalier/Comité van de Regio's