Mål C-375/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 januari 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunale di Frosinone – Italien) – brottmål mot Rosanna Laezza (Begäran om förhandsavgörande — Artiklarna 4 FEUF och 56 FEUF — Etableringsfrihet — Frihet att tillhandahålla tjänster — Hasardspel — Domstolens dom i vilken det har fastslagits att nationella bestämmelser om koncessioner för upptagande av vadhållningsinsatser är oförenliga med unionsrätten — Omorganisering av systemet med hjälp av ett nytt upphandlingsförfarande — Upplåtelse utan ersättning av nyttjanderätten till materiella och immateriella tillgångar som ägs av koncessionshavaren och som utgör ett nätverk för administration och upptagande av spelinsatser — Begränsning — Tvingande skäl av allmänintresse — Proportionalitet)