Kommissionens förordning (EU) 2016/1005 av den 22 juni 2016 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller asbestfibrer (krysotil) (Text av betydelse för EES)$