Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8100 — IK/Five Arrows/I@D) (Текст от значение за ЕИП)