Rådets beslut (EU) 2015/2377 av den 26 oktober 2015 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser