Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2010 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8910) (Tekst mający znaczenie dla EOG)