Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1