Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/716 av den 11 maj 2016 om upphävande av genomförandebeslut 2012/733/EU om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Eures-nätverket [delgivet med nr C(2016) 2772] (Text av betydelse för EES)$