Rättelse till beslut nr 1/2016 av gemenskapens och Schweiz gemensamma kommitté för landtransporter av den 16 december 2015 om ändring av bilagorna 1, 3, 4 och 7 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg [2016/122] (EUT L 23, 29.1.2016)