Mål T-154/14: Tribunalens dom av den 27 april 2016 – ANKO mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Bidragsavtal som ingåtts inom ramen för det sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013) — Projekten Perform och Oasis — Stödberättigande kostnader — Återbetalning av utbetalade belopp — Motkrav — Dröjsmålsränta)