Komission suositus (EU) 2020/775, annettu 5 päivänä kesäkuuta 2020, riskeihin varautumisesta sähköalalla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/941 15 artiklan mukaisen avunantomekanismin soveltamista koskeviin jäsenvaltioiden välisiin teknisiin, oikeudellisiin ja rahoitukseen liittyviin järjestelyihin sisällytettävistä kohtuullista korvausta koskevista ja muista keskeisistä seikoista (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 3572)