Rådets beslut (EU) 2016/1780 av den 29 september 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska unionen och Georgien om förenklat utfärdande av viseringar, med avseende på antagandet av gemensamma riktlinjer för genomförande av det avtalet