Mål C-57/15: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Antwerpen – Belgien) – United Video Properties Inc. mot Telenet NV (Begäran om förhandsavgörande — Immateriella rättigheter — Direktiv 2004/48/EG — Artikel 14 — Kostnader för förfarandet — Advokatkostnader — Schablonmässig ersättning — Maximibelopp — Kostnader för sakkunnig rådgivare — Ersättning — Krav på att den förlorande parten ska ha gjort sig skyldig till ett fel)