Mål T-270/12: Tribunalens dom av den 29 februari 2016 – Panalpina World Transport (Holding) m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Internationella flygspeditionstjänster — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 101 FEUF konstateras — Prisfastställelse — Tilläggsavgifter och prissättningsmekanismer som har en inverkan på det slutliga priset — Böter — Proportionalitet — Överträdelsens allvar — Likabehandling — Motiveringsskyldighet — Transaktion — 2006 års riktlinjer för beräkning av böter)