Farliga ämnen – Förteckning över tillståndsbeslut fattade av Eftastaterna i EES i enlighet med artikel 64.8 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) under första halvåret 2015