Υπόθεση T-214/17: Προσφυγή της 6ης Απριλίου 2017 — Out of the blue κατά EUIPO — Dubois και MFunds USA (FUNNY BANDS)