Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/755 od 8. lipnja 2020. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/2383 o potpori Unije aktivnostima Međunarodne agencije za atomsku energiju u područjima nuklearne sigurnosti te u okviru provedbe Strategije EU-a protiv širenja oružja za masovno uništenje