Mål C-288/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 30 juni 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Timiş – Rumänien) – Silvia Ciup mot Administraţia Judeţeană a Finanţlor Publice (AJFP) Timiş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara (Begäran om förhandsavgörande — Principen om lojalt samarbete — Likvärdighets- och effektivitetsprinciperna — Nationell lagstiftning om formerna för återbetalning av skatt som felaktigt uppburits med ränta — Verkställighet av domstolsavgöranden om sådan rätt till återbetalning kopplad till unionens rättsordning — Återbetalningen fördelad över en femårsperiod — Återbetalningen villkorad av att det finns medel som uppburits som skatt — Ingen möjlighet till tvångsvis verkställighet)