Mål C-369/11: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2013 — Europeiska kommissionen mot Republiken Italien (Fördragsbrott — Transport — Direktiv 2001/14/EG — Artiklarna 4.1 och 30.3 — Tilldelning av infrastrukturkapacitet — Uttag av avgifter — Infrastrukturavgifter — Infrastrukturförvaltarens oberoende)