Mål F-56/14: Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 14 juli 2016 – Dominguez Perez mot kommissionen (Personalmål — Pensioner — Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna — Pensionsrättigheter som förvärvats i ett nationellt pensionssystem före anställningen i unionen — Överföring till unionens pensionssystem — Förslag avseende tillgodoräknande av tjänsteår, som godtagits av den berörda, på grundval av nya allmänna genomförandebestämmelser — Rättsakt som inte går någon emot — Rättssäkerhet — Berättigade förväntningar — Likabehandling — Artikel 81 i rättegångsreglerna)