Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1365 av den 9 augusti 2016 om ändring av beslut 98/536/EG vad gäller förteckningen över nationella referenslaboratorier [delgivet med nr C(2016) 5053] (Text av betydelse för EES)$