Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 82, 26 Μάρτιος 2002