Mål T-171/18: Tribunalens dom av den 12 februari 2020 – Boshab mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits mot bakgrund av situationen i Demokratiska republiken Kongo – Frysning av medel – Sökanden ska fortsatt vara upptagen i förteckningen över berörda personer – Motiveringsskyldighet – Rätt till försvar – Skyldighet för rådet att meddela sökanden de nya omständigheter som motiverar att sökanden även fortsättningsvis ska omfattas av restriktiva åtgärder – Felaktig rättstillämpning – Uppenbart felaktig skönsmässig bedömning – Egendomsrätt – Rätt till skydd för privat- och familjeliv – Proportionalitet – Oskuldspresumtionen – Invändning om rättergångshinder)