Predmet T-81/20: Presuda Općeg suda od 9. rujna 2020. – Klose protiv EUIPO-a – (Prikaz pravokutnika s tri obojena segmenta) („Žig Europske unije – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje pravokutnik s tri obojena segmenta – Apsolutni razlog za odbijanje – Nepostojanje razlikovnog karaktera – Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)