Υπόθεση T-81/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2020 — Klose κατά EUIPO (Απεικόνιση ορθογώνιου παραλληλόγραμμου με τρία έγχρωμα τμήματα) [«Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με τρία έγχρωμα τμήματα – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»]