Απόφαση (ΕΕ) 2016/1708 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, για τον διορισμό ενός τακτικού μέλους, έπειτα από πρόταση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών