Εκτελεστική οδηγία (EE) 2016/317 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ όσον αφορά την επίσημη επισήμανση των συσκευασιών σπόρων προς σπορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)$