Υπόθεση T-239/16: Προσφυγή της 12ης Μαΐου 2016 – Polskie Zdroje κατά EUIPO (perlage)