1999/734/EG: Rådets beslut av den 8 november 1999 om utnämning av svenska ordinarie ledamöter och suppleanter i Regionkommittén