Preporuka Vijeća od 12. srpnja 2016. o Nacionalnom programu reformi Italije za 2016. i davanje mišljenja Vijeća o Programu stabilnosti Italije za 2016.