Mål T-468/14: Tribunalens dom av den 12 maj 2016 – Holistic Innovation Institute mot kommissionen (Finansiellt stöd — Forskning — Sjunde ramprogrammet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007 – 2013) — Projekt eDIGIREGION — Kommissionens beslut att neka ett företag att delta — Talan om ogiltigförklaring — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Avvisning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Ideell skada — Tillräckligt klar överträdelse av en rättsregel som har till syfte att ge rättigheter till enskilda)