Υπόθεση C-117/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 31ης Μαΐου 2016 [αίτηση του Landgericht Köln (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH κατά Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA) (Προδικαστική παραπομπή — Πνευματική ιδιοκτησία — Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Οδηγία 2006/115/ΕΚ — Άρθρο 8, παράγραφος 2 — Ερμηνεία της έννοιας «παρουσίαση στο κοινό» — Εγκατάσταση συσκευών τηλεοράσεως από τον ιδιοκτήτη κέντρου αποκαταστάσεως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών από τους ασθενείς)