Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2020/171 av den 6 februari 2020 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Europeiska unionens officiella tidning L 35 av den 7 februari 2020)