Odluka Vijeća (EU) 2016/916 od 6. lipnja 2016. o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u okviru Zajedničkog odbora EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (proračunska linija 02 03 01)