Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/872 av den 1 juni 2016 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet isoproturon i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (Text av betydelse för EES)$