Skriftlig fråga P-6414/09 från Bas Eickhout (Verts/ALE) till kommissionen. Obligatoriska hållbarhetskriterier för biomassa