Neuvoston asetus (ETY) N:o 3006/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta tehdyn ETY-Sveitsi-sekakomitean päätöksessä N:o 5/88 olevassa 2 artiklassa määrätystä suojalausekkeesta annetun asetuksen (ETY) N:o 4282/88 voimassaolon jatkamisesta