Ispravak Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 167/2015 od 11. lipnja 2015. o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u [2016/2202] (SL L 341, 15.12.2016.)