Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2072 του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό, για το 2016, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1221/2014 και (ΕΕ) 2015/104