Rättelse till rådets beslut (EU) 2019/1355 av den 15 juli 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i AEP-kommittén, som inrättats genom det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, avseende antagandet av protokoll nr 1 vad gäller definitionen av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete (Europeiska unionens officiella tidning L 222 av den 26 augusti 2019)