Vec F-56/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 5. februára 2016 – Barnett a Mogensen/Komisia (Verejná služba — Úradníci na dôchodku — Starobné dôchodky — Článok 64 služobného poriadku — Opravné koeficienty — Ročná aktualizácia opravných koeficientov — Článok 65 ods. 2 služobného poriadku — Priebežná aktualizácia — Články 3, 4 a 8 prílohy XI služobného poriadku — Prah citlivosti — Zmena životných nákladov — Článok 65 ods. 4 služobného poriadku — Neexistencia aktualizácie pre roky 2013 a 2014 na základe rozhodnutia normotvorcu — Rozsah — Nariadenie č. 1416/2013 — Nadhodnotenie opravného koeficientu pre Dánsko — Zníženie opravného koeficientu na základe mechanizmu priebežnej aktualizácie — zneužitie právomoci)