Uredba Komisije (EZ) br. 771/2008 od 1. kolovoza 2008. o utvrđivanju pravila za organizaciju i postupak odbora za žalbe Europske agencije za kemikalije (Tekst značajan za EGP)