Mål C-526/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 19 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovenien) – Tadej Kotnik m.fl. mot Državni zbor Republike Slovenije (Begäran om förhandsavgörande — Giltigheten och tolkningen av kommissionens bankmeddelande — Tolkning av direktiven 2001/24/EG och 2012/30/EU — Statligt stöd till banker i samband med finanskrisen — Bördefördelning — Nedskrivning av eget kapital samt av hybridkapital och efterställda lån — Principen om skydd för berättigade förväntningar — Rätten till egendom — Skydd för bolagsmännens och tredje mans intressen — Rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut)