Zaak C-526/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de l’Ustavno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — Tadej Kotnik e.a./Državni zbor Republike Slovenije (Prejudiciële verwijzing — Geldigheid en uitlegging van de bankenmededeling van de Commissie — Uitlegging van de richtlijnen 2001/24/EG en 2012/30/EU — Staatssteun aan banken in het kader van de financiële crisis — Lastendeling — Liquidatie van het eigen vermogen van de aandeelhouders, van de hybride kapitaalinstrumenten en van de achtergestelde schuldinstrumenten — Beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen — Eigendomsrecht — Bescherming van de belangen van deelnemers in vennootschappen en van derden — Sanering en liquidatie van kredietinstellingen)