Predmet C-526/14: Presuda Suda (veliko vijeće) od 19. srpnja 2016. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovenija) – Tadej Kotnik i dr. protiv Državni zbor Republike Slovenije (Zahtjev za prethodnu odluku — Valjanost i tumačenje Komunikacije Komisije o bankarstvu — Tumačenje direktiva 2001/24/EZ i 2012/30/EU — Državne potpore bankama u kontekstu financijske krize — Podjela obveza — Likvidacija temeljnog kapitala dioničara, hibridnog kapitala i podređenog duga — Načelo zaštite legitimnih očekivanja — Pravo vlasništva — Zaštita interesa članova i trećih osoba — Restrukturiranje i likvidacija kreditnih institucija)