Υπόθεση C-526/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 19ης Ιουλίου 2016 [αίτηση του Ustavno sodišče Republike Slovenije (Σλοβενία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Tadej Kotnik κ.λπ. κατά Državni zbor Republike Slovenije (Προδικαστική παραπομπή — Κύρος και ερμηνεία της τραπεζικής ανακοινώσεως της Επιτροπής — Ερμηνεία των οδηγιών 2001/24/ΕΚ και 2012/30/ΕΕ — Κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσεως — Καταμερισμός των επιβαρύνσεων — Διαγραφή των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων, του υβριδικού κεφαλαίου και των οφειλών μειωμένης εξασφαλίσεως — Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων — Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων)