Дело C-526/14: Решение на Съда (голям състав) от 19 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Ustavno sodišče Republike Slovenije — Словения) — Tadej Kotnik и др./Državni zbor Republike Slovenije (Преюдициално запитване — Валидност и тълкуване на Съобщението на Комисията относно банковия сектор — Тълкуване на Директиви 2001/24/ЕО и 2012/30/ЕС — Държавни помощи за банките в контекста на финансовата криза — Споделяне на тежестта — Ликвидация на акционерния капитал, на хибридните финансови инструменти и на подчинените дългови финансови инструменти — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Право на собственост — Защита на интересите на съдружниците и на третите лица — Оздравяване и ликвидация на кредитните институции)